Logo One Planet
Header afbeelding

Over deze website

Redactie: Museon-Omniversum
Fotografie: Museon-Omniversum, tenzij anders vermeld
Ontwerp & implementatie: Two Kings
Content management system: Bolt
Contact: info@museon-omniversum.nl

Copyright

De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

Museon-Omniversum heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden op de op deze website vertoonde foto’s en videofragmenten te achterhalen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen een e-mail sturen naar hello@oneplanet.nl.

Disclaimer

Museon-Omniversum spant zich in om de inhoud van deze website actueel te houden. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  Museon-Omniversum is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Privacybeleid

Stichting Museon-Omniversum, hierna genoemd Museon-Omniversum of One Planet, gevestigd aan Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Museon-Omniversum vindt de bescherming van de persoonsgegevens van onze bezoekers en de veiligheid daarvan belangrijk. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens Museon-Omniversum verzamelt en met welk doel. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens waaronder de bepalingen van de algemene verordening persoonsgegevens en de uitvoeringswet algemene verordening persoonsgegevens. Vragen of opmerkingen kunnen verder worden gericht aan info@museon-omniversum.nl.

Welke gegevens verzamelen we, met welk doel en hoe lang?

Aankopen

Wanneer je tickets koopt via de website van Museon-Omniuversum, dan wordt je emailadres vastgelegd in ons systeem. De online aangekochte tickets worden via email naar je toegestuurd. Bij eventueel verlies van de email kunnen de tickets door een medewerker worden opgezocht in het systeem en uitgeprint met behulp van de opgegeven gegevens. Het aangekochte ticket wordt ter controle bij binnenkomst in het museum en/of het filmtheater gescand. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op de uitvoering van onze overeenkomst met jou tot aankoop van de tickets. Bij aankoop van tickets aan de kassa in Museon-Omniversum verwerken wij geen persoonsgegevens.

Reserveringen

Bij een telefonische reservering krijg je een medewerker van Museon-Omniversum aan de lijn, die zal vragen om een emailadres waar de reservering en de transactiecode naar toe kunnen worden gestuurd. Er kan eventueel worden gevraagd naar een naam om te noteren bij de reservering om het ophalen van de reservering te vergemakkelijken. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
We bewaren je aankoopgegevens en reserveringsgegevens tot een maand na je bezoek. In het geval je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van voorkeuren en het toesturen van nieuwsbrieven dan bewaren wij deze totdat je je toestemming intrekt.

Nieuwsbrief

Wanneer je je gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Museon-Omniversum, zoals nieuws en uiteenlopende aanbiedingen, zullen we je hierover informeren via onze digitale nieuwsbrief. Als je geen informatie meer wenst te ontvangen dan kun je je te allen tijde uitschrijven via de afmeldlink in de email-nieuwsbrief. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

We vinden het belangrijk dat onze informatie en aanbiedingen relevant voor je zijn. Dat betekent dat we in sommige gevallen kunnen vragen om jouw voorkeuren en dat we bepaalde gegevens als naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres, indien opgegeven, verwerken. Ook analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens berust op de gerechtvaardigde belangen van Museon-Omniversum om ons product, de nieuwsbrief en onze marketing te verbeteren en voor het helder en gericht informeren van de mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in Museon-Omniversum. De grondslag berust daarnaast op jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
We bewaren je gegevens voor nieuwsbrieven totdat je je toestemming intrekt. Indien je een jaar echter geen e-mails hebt geopend, beschouwen we je inschrijving als inactief en kunnen je persoonsgegevens worden verwijderd.

Acties en aanbiedingen

Regelmatig kun je bij Museon-Omniversum deelnemen aan acties en prijsvragen. We kunnen je hierbij vragen om een aantal persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en leeftijd. We gebruiken deze gegevens om te kunnen bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en om je te kunnen benaderen wanneer je in aanmerking komt voor prijzen of voordelen. Deze persoonsgegevens worden alleen voor dit doel gebruikt, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je nieuwsbrieven te sturen. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op het uitvoeren van onze overeenkomst met jou en in bepaalde gevallen op jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
We bewaren je gegevens tot 45 dagen na het einde van de actieperiode

Vragen, opmerkingen en klachten

Wanneer je per e-mail, post of telefonisch contact opneemt met Museon-Omniversum kunnen we je vragen om persoonsgegevens indien dit is vereist voor het afhandelen van je vraag, opmerking of klacht. We zullen deze gegevens alleen voor dit doel gebruiken. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op de uitvoering van de overeenkomst met jou, op een naar de omstandigheden van het geval bekeken gerechtvaardigd belang van Museon-Omniversum en/of op jouw toestemming.

Sollicitaties

Indien je solliciteert voor een functie bij Museon-Omniversum gebruiken wij je gegevens alleen voor de sollicitatieprocedure. Het gaat bijvoorbeeld om jouw naam, contactgegevens, werkervaring, opleidingsniveau, motivatie, CV en beschikbaarheid. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op het gerechtvaardigde belang van Museon-Omniversum bij het goed en eerlijk verlopen van de sollicitatieprocedures.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren de gegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen. Indien blijkt dat je niet in aanmerking komt voor een functie zullen wij alle gegevens direct na de procedure verwijderen.

Cameratoezicht

Om veiligheidsredenen maken wij in een aantal ruimtes van Museon-Omniversum gebruik van cameratoezicht. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Ook in de filmzaal is cameratoezicht, echter wordt hier niemand herkenbaar in beeld gebracht. Wij bekijken de camerabeelden alleen indien daar een dringende reden voor is, zoals diefstal, een overval of een ander strafbaar feit. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op het gerechtvaardigde belang van Museon-Omniversum om de bezoekers en het personeel binnen onze gebouwen te beveiligen en incidenten tegen te gaan.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Camerabeelden worden standaard maximaal 7 dagen bewaard. Als er echter een incident is vastgelegd worden de beelden aan de politie en/of onderzoeksinstantie overhandigd en bewaard tot het incident is afgehandeld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de browser naar je computer, tablet of telefoon worden gestuurd. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren. Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het onlinegedrag van onze bezoekers. Je kunt in het cookiedashboard zelf aangeven welke cookies geplaatst mogen worden door museon-omniversum.nl. Let op: pas eerst in je browser je cookievoorkeuren aan en bezoek daarná opnieuw onze website.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Museon-Omniversum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal deze nooit verkopen of verhuren. We kunnen persoonsgegevens delen met zorgvuldige geselecteerde derden die door Museon-Omniversum worden ingeschakeld voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor ons data-analyses uitvoeren. Denk hierbij aan een betalingsverwerker voor online betalingen of een partij die ons ondersteunt bij marketingactiviteiten. Dit is niet van toepassing op sollicitaties. Er worden geen gegevens gedeeld met derden buiten de Europese Unie.

Welke rechten heb ik bij de verwerking van persoonsgegevens?

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie bij Museon-Omniversum kun je doen per e-mail. Die e-mail kan worden gericht aan info@museon-omniversum.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder of wettelijk vertegenwoordiger. De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Museon-Omniversum zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Recht op bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor de marketing door een e-mail te sturen aan Museon-Omniversum via het emailadres info@museon-omniversum.nl. Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen en/of geen additionele marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrief e-mail die wij je sturen, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Recht op verwijdering

Als je wilt dat Museon-Omniversum jouw verwerkte persoonsgegevens verwijdert, dan kan een verzoek tot verwijdering gericht worden tot het e-mailadres info@museon-omniversum.nl.

Beperking verwerking

Als je vindt dat Museon-Omniversum in jouw geval minder gegevens zou moeten verwerken om te voldoen aan een van de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit verzoeken met opgaaf van redenen per e-mail naar info@museon-omniversum.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid

Bij gegevensoverdraagbaarheid gaat het erom dat de door jou verstrekte persoonsgegevens die in een gestructureerde, maatschappelijk gangbare en machineleesbare vorm weer aan jou ter hand kunnen worden gesteld. Dit gebeurt op verzoek per e-mail naar info@museon-omniversum.nl.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Deze intrekking tast de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen niet aan, maar voorkomt wel de nieuwe verwerking van persoonsgegevens die op de grondslag van toestemming berusten. De intrekking kan worden gericht aan info@museon-omniversum.nl of er kan gebruik worden gemaakt van de specifieke mogelijkheden tot het intrekken van toestemming die bij de desbetreffende verwerking hoort.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens door Museon-Omniversum, dan willen wij je natuurlijk graag verder helpen. Mocht je er met ons niet uitkomen dan heb je uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging

Museon-Omniversum neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Hoe gaan we om met de privacy van kinderen jonger dan 16 jaar?

Museon-Omniversum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@museon-omniversum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Museon-Omniversum en websites van derden

Op de website van Museon-Omniversum kun je links aantreffen naar andere websites. Museon-Omniversum is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van die betreffende website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. We raden aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Versie 1.4 – 22 december 2021